Polderbelasting

Polderbelasting of geschotHet heffen van belastingen geldt als één van de meest kenmerkende bevoegdheden die aan de Polders en de Wateringen door de wet zijn toegekend. Ze zijn echter slechts te rechtvaardigen voor zover zij worden aangewend om de noodzakelijke werken te bekostigen.


De geschotten zijn directe belastingen en worden geheven ten behoeve van de polder/watering om haar algemene doelstelling die van openbaar belang is, te verwezenlijken. De betaling van de belasting kan bijgevolg door de belastingplichtige niet aanzien worden als een tegenprestatie voor de werken uitgevoerd door de polder/watering. De belastingen worden over alle ingelanden omgeslagen in verhouding tot de oppervlakte van de percelen waarvan zij eigenaar zijn of het genot hebben krachtens een zakelijk recht. De belasting is verschuldigd door de eigenaar volgens de eigendomstoestand op 1 januari van het belastingjaar.


Alle percelen, ongeacht hun aard of bestemming, bebouwd of onbebouwd, zijn aan de belasting onderhevig.  Alleen de oppervlakte is relevant voor het heffen van de belasting: zoveel euro per hectare, met dien verstande dat op de kleine percelen een minimum aanslag geheven wordt.


 

De belastingvoet wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Binnen het poldergebied wordt er geen differentiële schaal toegepast.


 

Nadat de Bestendige Deputatie van het betreffende provinciebestuur de belastingsrol uitvoerbaar heeft verklaard, bekomt het bestuur een wettelijke schuldvordering tegenover alle personen die in het kohier zijn ingeschreven.

 

De Ontvanger-griffier is er dan toe gehouden de geschotten te innen. Voor de invordering en vervolging heeft hij dezelfde prerogatieven als de voor de inning van de belastingen ten behoeve van de Staat.


 

Wie moet de belasting betalen ?


De belasting is verschuldigd door de “ingelande” volgens de eigendomstoestand op 1 januari van het belastingjaar. Met ingelande wordt bedoeld de eigenaar of mede-eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter of houder van een recht van opstal van een eigendom gelegen binnen het gebied van de Zuidijzerpolder. Indien er meerdere mede-eigenaars zijn van een perceel dan staat het de Polder vrij om de belasting te richten aan één van de eigenaars.

 

Waarvoor moet ik polderbelasting betalen?


De hoofdopdracht van de Zuidijzerpolder is de ontwatering van gans het poldergebied. In het bijzonder houdt dit het onderhouden van de waterlopen van tweede en derde categorie en de polderwaterlopen in. Daarenboven staat de Zuidijzerpolder in voor het onderhoud van de polderwegen binnen het poldergebied en adviseert zij gemeentebesturen omtrent bouwadviezen met betrekking tot de waterhuishouding. Tot slot verdedigt zij in verschillende stuurgroepen de belangen van de ingelanden van de Polder en wordt er een evenwichtige invulling gegeven aan het decreet integraal waterbeleid.


 

Hoeveel bedraagt het geschot?


Elk jaar wordt door de Algemene Vergadering een belastingskohier vastgesteld. Het bevat de namen van alle belastingsplichtigen met vermelding van de belastbare oppervlakte van hun percelen en het bedrag van de te betalen belasting. Het geschot goedgekeurd op de algemene vergadering van 2023 bedraagt 22€/ha, met een minimum geschot van 22€.

info@zuidijzerpolder.be

Zwartestraat 7, 8647 Lo-Reninge