Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting 2020-2025


Als goede huisvader is het noodzakelijk om de financiële inkomsten en uitgaven te kaderen in een meerjarenbegroting. In de loop van 2019 maakte het bestuur van de Zuidijzerpolder een meerjarenbegroting op in functie van het opstellen van de ontwerpbegroting 2020. De meerjarenbegroting is een dynamisch gegeven, maar toont duidelijke financiële evoluties aan.

Streven naar een duurzame balans tussen inkomsten en uitgaven


De inkomsten en uitgaven verschillen vaak van jaar tot jaar. De dienstjaarrekening van de Zuidijzerpolder wordt steeds afgesloten op 31 december. Deze periode valt samen met het slot van de onderhoudswerken en de inning van de poldergeschotten. Grote verschuivingen aan zowel inkomsten- als uitgavenzijde kunnen het slotsaldo vertekenen. Daarom is het beter om de balans over een langere periode te evalueren. Onderstaand is een link terug te vinden naar een gedetailleerd overzicht van de rekening en begroting van 2015 tot 2025.

DOELSTELLINGEN


Als goede huisvader moet het bestuur van de Zuidijzerpolder de inkomsten en uitgaven in balans houden. Om de financiële werking te kunnen verzekeren werd daarom in 2015 een kritische kasreserve van 250.000 euro vastgelegd (liquide middelen). Deze reserve moet het bestuur in staat stellen om tijdelijk het personeel en de onderhoudswerken aan polderwaterlopen te kunnen prefinancieren in afwachting van de invordering van de polderbelastingen.

Anderzijds mag het eveneens niet de bedoeling zijn om te fungeren als spaarkas.

De algemene vergadering is bevoegd om jaarlijks de dienstjaarrekening en begroting goed te keuren en verzekert als dusdanig dit evenwicht.


Naast de gewone onderhoudswerken, is het eveneens de taak van een polderbestuur om periodiek een aantal investeringswerken te voltooien. Deze investeringswerken zijn in regel éénmalig en behoren daarom tot de buitengewone dienst. 

Tot de investeringswerken behoren natuurtechnische inrichtinswerken, vernieuwing kunstwerken, aankoop van gronden i.f.v. onderhoudswerken, enz. De polders kunnen voor bepaalde investeringswerken een subsidie aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij indien deze beantwoorden aan bepaalde criteria van het decreet integraal waterbeleid.


Investerings- en onderhoudswerken zijn noodzakelijk om de bestaansreden van de polders te verzekeren. Daartoe dient het bestuur en de algemene vergadering de nodige middelen te reserveren.

INKOMSTEN


Polderbelasting

De algemene vergadering is bevoegd om de geschotten vast te leggen. De polderbelasting is een heffing op de percelen gelegen binnen de gebiedsomschrijving van de polder. Het geschot bedraagt op heden 15€/ha met een min. van 15€. Het geschot werd laatst gewijzigd in 2015. Het geschot wordt op heden niet jaarlijks geindexeerd. De Zuidijzerpolder is een laagbevolkt gebied. De bijdrage van de minimum belastingen bedraagt slechts 20% van de totale inkomsten uit de polderbelasting. Bij sommige polders en wateringen loopt dit op tot 60%.


Terugvordering kosten onderhoud waterlopen

De wet onbevaarbare waterlopen bepaalt dat de (redelijke) kosten voor het onderhoud van 2de cat. en 3de cat. onbevaarbare waterlopen kunnen teruggevorderd worden aan respectievelijk de provincie en de gemeenten.


Oppervlaktewaterlevering WPC De Blankaart

De Zuidijzerpolder en De Watergroep bereikten een onderlinge overeenkomst betreffende de toelevering van oppervlaktewater aan het drinkwaterproductiecentrum van de Blankaart. Het contract werd in 2016 hernieuwd voor 20 jaar. De jaarlijkse vergoeding is gerelateerd aan het totale productievolume, maal de eenheidsprijs, geindexeerd met de consumptieprijsindex. In droge jaren ligt de productie algemeen lager wegens inname- en/of kwaliteitsbeperkingen.


Diverse


De Zuidijzerpolder ontvangt jaarlijks nog andere inkomsten voor het uitvoeren van exotenbestrijding, uitvoeren van werken voor derden, jacht- en visrecht, enz. Deze inkomsten zijn beperkt.UITGAVEN


Werkingskosten

  • Onderhoud waterlopen 2de, 3de cat. en publieke grachten (polderwaterlopen)

Als waterbeheerder is het polderbestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van alle 2de, 3de cat. onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Gelet de beperkingen in tijd en ruimte, worden de werken uitbesteed aan een externe aannemer.

De kosten zijn dynamisch i.f.v. het goedgekeurde onderhoudsprogramma. Door stijgende grondstofprijzen en idem loonkosten neemt de kostprijs van de werken de laatste jaren sterk toe, terwijl de inkomsten stabiel bleven.


  • Onderhoud wegenis, dijken en beplantingen

Naast waterlopen beheert de Zuidijzerpolder ook nog wegenis, dijken en beplantingen. De wegenis bestaat voornamelijk uit hooiwegen die door de Zuidijzerpolder historisch werden onderhouden. Betreffende de asfalt- en betonwegen gelegen in Diksmuide loopt een onderhandeling tot definitieve overdracht.


  • Personeelskosten

De Zuidijzerpolder telt op heden twee vaste personeelsleden. Het personeel wordt verloond conform de weddeschalen bij openbare besturen. De kostprijs neemt in regel toe door middel van indexatie en opgebouwde anciënniteit.


Algemene kosten


Naast werkingskosten zijn er eveneens algemene kosten. De algemene kosten omvatten o.a. verzekeringen, bestuurskosten, juridische ondersteuning, organisatie van wettelijke schouwingen, enz. De algemene kosten blijven relatief gelijklopend.

info@zuidijzerpolder.be

Zwartestraat 7, 8647 Lo-Reninge