Organisatie

Bestuurlijke organisatie

 

 

De bestuurlijke werking van de polders en wateringen wordt geregeld door de artikels 12 t.e.m. 49 van de wet op de polders en de wet op de wateringen. De organisatie bestaat uit de algemene vergadering, het bestuur, de ontvanger-griffier en het administratief toezicht.

 

 

De Algemene Vergadering

De ALGEMENE VERGADERING bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden; dit zijn ”zij die een titel hebben van zakelijke rechten waaraan genot van de in het gebied gelegen erven verbonden is” (art. 12).

Iedere ingelande die een minimum oppervlakte van 4ha aan eigendom bezit binnen de Zuidijzerpolder, krijgt automatisch stemrecht. De minimumoppervlakte wordt geregeld in artikel 14 van de polderwet.

Eigenaars die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen hun eigendommen groeperen tot deze minimum oppervlakte om gezamenlijk een afgevaardigde naar de algemene vergadering te sturen.

 

Tot de voornaamste bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren:

 

 •     Het goedkeuren van het onderhoudsprogramma voor het komend dienstjaar
 •     Het goedkeuren van de vastgestelde rekening
 •     Het vaststellen van de aanslagvoeten der belastingen
 •     Het goedkeuren van de begroting
 •     Het verkiezen van het bestuur


Verslag algemene vergadering 22 maart 2024

Verslag algemene vergadering 24 maart 2023

Verslag algemene vergadering 25 maart 2022

Verslag algemene vergadering 25 augustus 2021

Verslag algemene vergadering 19 augustus 2020

Verslag algemene vergadering 15 maart 2019

Verslag algemene vergadering 23 maart 2018

Verslag algemene vergadering 17 maart 2017

 

 

Het Bestuur

Het BESTUUR wordt gekozen door én uit de algemene vergadering en dit voor een periode van zes jaar. Om de continuïteit in het bestuur te garanderen wordt het bestuur in twee helften verkozen; om de drie jaar wordt de helft van het bestuur vernieuwd. Ondanks het feit dat de leden van het bestuur gekozen worden door en uit de algemene vergadering kan toch IEDERE ingelande, hoe klein zijn onroerende eigendom binnen de polder/watering ook is, zich kandidaat stellen om verkozen te worden in het bestuur.

 

Het bestuur is belast met volgende taken:

 

 •     Het voorbereiden van de werkzaamheden en het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering
 •     Het beslissen over de uitvoering van onderhoudswerken aan waterlopen en kunstwerken
 •     Het uitbrengen van waterkundig advies van bouwdossiers binnen Polder
 •     De dagelijkse bewaking van het waterlopenstelsel en van de dijken
 •     Het beheer van het domein van de polder
 •     Het nazien van de boeken en de kas die door de Ontvanger-griffier worden bijgehouden
 •     Het up-to-date houden van de lijst van de belastingsplichtigen en van de stemgerechtigde gelanden
 •     Het vaststellen van wedden en vergoedingen van het personeel, met uitzondering van deze van de Ontvanger-griffier, voor dewelke de Algemene Vergadering bevoegd is

 

 

Het Administratief Toezicht

Het ADMINISTRATIEF TOEZICHT berust in de eerste plaats bij het provinciebestuur, de provinciegouverneur en de deputatie als toezichthoudende overheden. De voogdij wordt uitgeoefend door het al dan niet verlenen van goedkeuring of machtiging aan welbepaalde beslissingen die de polder/watering neemt, onder meer aan:

 

 •     De vaststelling van begrotingen en rekeningen
 •     De vaststelling van de belastingen
 •     Geldleningen
 •     Vervreemdingen van onroerende goederen
 •     Huurovereenkomsten
 •     Gunning van werken en leveringen
 •     Het optreden in rechte

 

Het Huishoudelijk Reglement

 

 

 

 

info@zuidijzerpolder.be

Zwartestraat 7, 8647 Lo-Reninge