Verwerking van uw persoonsgegevens (GDPR)

Verwerking van uw persoonsgegevens | GDPR-wetgeving


De Zuidijzerpolder gebruikt uw persoonsgegevens om polderbelastingen ten behoeve van de Zuidijzerpolder te heffen, om de legger der erven op te maken, om werken uit te voeren binnen de polder/watering en in het kader van alle andere wettelijke bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders.


Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (het kadaster) en in voorkomend geval van het Rijksregister. Wij verwerken van u (en alle personen die een belang hebben bij het betreffende perceel) de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer en houderschap van een zakelijk recht.


Bij het uitvoeren van onze wettelijke bevoegdheid kunnen bepaalde van deze persoonsgegevens in specifieke gevallen doorgegeven worden aan: een drukker, aannemers en studiebureaus (in het kader van onderhoud of werken aan de waterlopen), een externe partner voor het heffen van belastingen en overheidsinstanties (bv. de Provincie).


We geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.


Uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitoefening van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie via contact@toezichtcommissie.be (meer info: https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure). Als u vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Zuidijzerpolder via belastingen@zuidijzerpolder.be of met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@vvpw.be.

info@zuidijzerpolder.be

Zwartestraat 7, 8647 Lo-Reninge